Uw gebruik van deze website van PayByPhone (de "website") is onderworpen aan de voorwaarden van een wettelijke overeenkomst tussen u en PayByPhone Technologies Inc. ("PayByPhone"), in deze juridische kennisgeving ("kennisgeving"). U moet zich houden aan de voorwaarden van deze kennisgeving wanneer u deze website gebruikt – uw gebruik van de website houdt in dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze kennisgeving worden uiteengezet. Als u niet instemt met de voorwaarden, bepalingen en beperkingen die in deze kennisgeving worden uiteengezet, kunt u geen gebruik maken van de website. 

Deze kennisgeving is van toepassing op uw gebruik van de website. Als u besluit een account bij ons aan te maken, onze app te downloaden of op een andere manier gebruik te maken van onze mobiele diensten voor parkeerbetaling, bent u onderworpen aan de algemene voorwaarden. Het privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van onze diensten, waaronder deze website.

Alle intellectuele eigendom, inclusief patenten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, bedrijfsnamen, merknamen, ontwerpmerken, handelsmerken, service- of productnamen en beschrijvingen, emblemen, copyrightvermeldingen (geregistreerd of niet-geregistreerd) (gezamenlijk de "merken"), samen met de informatie en inhoud die wordt weergegeven, voorgesteld, gecontroleerd, of anderszins is opgenomen in of op de website, inclusief maar niet beperkt tot: de tekst, graphics, afbeeldingen, weergaves, digitale downloads, tekeningen, video, audio, animatie, software en hun gerelateerde bestanden; de opstelling hiervan op de website; de look en feel van de website; de gebruikerservaring van de website; de kleurencombinaties; knopvormen, maten, pictogrammen, afbeeldingen, organisatie en andere grafische elementen, inclusief alle afgeleide werken van het voorgaande (gezamenlijk de "materialen"), zoals weergegeven op de website en/of bekeken op of verkregen via deze website, zijn eigendom van PayByPhone, haar gelieerde ondernemingen, leveranciers en/of vertegenwoordigers. U erkent en stemt ermee in dat de materialen worden beschermd door verschillende internationale intellectuele eigendoms- en concurrentiewetten. Geen enkel deel van de materialen of de gegevens hierin mag geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan of uitdrukkelijk toegestaan door deze kennisgeving.

PayByPhone verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de materialen te bekijken en af te drukken, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We verlenen een dergelijke licentie onder de voorwaarden en beperkingen die in deze kennisgeving worden vermeld. U begrijpt dat u geen ander recht, titel of belang in de materialen verwerft en zult verwerven en dat u de materialen of onderliggende gegevens niet commercieel mag exploiteren. Dit betekent dat u geen afgeleide werken van de materialen mag creëren, geen datamining, robots of vergelijkbare tools op de materialen mag gebruiken voor het verzamelen en extraheren van gegevens, geen enkel deel van de materialen mag inkaderen, afdrukken of opnieuw afdrukken, kopiëren, wijzigen, vertalen, overdragen, publiceren, in sublicentie geven, toewijzen, overzetten, verkopen of deze anderszins verspreiden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door deze kennisgeving. U mag de broncode of structuur van alle of een deel van de materialen of website ook niet reverse-engineeren, demonteren, decompileren of op een andere manier afleiden of proberen af te leiden.

Als u materialen afdrukt, moet u alle merken, copyrightvermeldingen en/of bedrijfseigen legendes opnemen. U mag geen enkel merk, geen enkele copyrightvermelding of eigendomslegenda in of op de materialen wijzigen of verwijderen. U erkent dat elke schending van de delen van deze kennisgeving met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten aanleiding kan geven tot onherstelbare schade aan PayByPhone, waarvoor geldelijke schadevergoeding een ontoereikende oplossing zou zijn. U erkent en stemt er daarom mee in dat, als u de delen van deze kennisgeving met betrekking tot onze intellectuele eigendomsrechten schendt, PayByPhone, naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, het recht heeft om voorlopige, tijdelijke en permanente gerechtelijke voorzieningen of andere passende bevelen te eisen om elke voortdurende schending van deze richtlijnen tegen te gaan, zonder te hoeven bewijzen dat PayByPhone daadwerkelijke schade heeft geleden.

Hoewel PayByPhone probeert de nauwkeurigheid en kwaliteit van de materialen op onze website te waarborgen, kunnen de materialen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Deze website en de materialen worden geleverd met alle fouten op een "as is" en "als beschikbaar" basis. PayByPhone, haar moedervennootschappen, gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, distributeurs, leveranciers, licentiegevers, vertegenwoordigers, agenten of wederverkopers (gezamenlijk de "entiteiten van PayByPhone") wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief de garanties dat de website en het materiaal vrij zijn van defecten, virusvrij en in staat om ononderbroken te werken, dat ze aan uw vereisten zullen voldoen, of dat fouten zullen worden gecorrigeerd en de impliciete garanties dat de website en het materiaal verhandelbaar zijn, van bevredigende kwaliteit, nauwkeurig, veilig en geschikt voor een bepaald doel of een bepaalde behoefte, of geen inbreuk maken, tenzij dergelijke impliciete garanties wettelijk niet kunnen worden uitgesloten. Geen enkel advies of geen enkele informatie gegeven door de entiteiten van PayByPhone zal een garantie creëren of de reikwijdte uitbreiden van enige garantie (indien van toepassing) van welke aard dan ook die niet kan worden afgewezen onder de toepasselijke wetgeving. Uw gebruik van deze website en de materialen is uitsluitend op eigen risico.

We hebben te allen tijde het recht om elk aspect of kenmerk van de website of materialen te wijzigen, aan te passen, toe te voegen, te beëindigen of in te trekken, inclusief, maar niet beperkt tot de software, inhoud, beschikbaarheidsuren of beschikbaarheid van de website of materialen op een bepaald apparaat, besturingssysteem of een bepaalde communicatiedienst. Wij zijn niet verplicht u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen. 

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zullen de entiteiten van PayByPhone in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele, gevolg- of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van, misbruik van, onvermogen tot gebruik van of vertrouwen op deze website of materialen, inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gebruik, gegevens, zakelijke kansen, kostenbesparingen of winst. Deze beperking is van toepassing, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of op enige andere basis, zelfs als de entiteiten van PayByPhone op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Een dergelijke beperking is van toepassing, ongeacht of het essentiële doel van een beperkt rechtsmiddel al dan niet is bereikt en voor zover toegestaan door de wet. Bovendien kunnen de entiteiten van PayByPhone in geen geval direct of indirect, verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die aan u is of zou zijn veroorzaakt in verband met het gebruik van of het vertrouwen op inhoud, goederen of diensten op of via websites die naar of van deze website worden gekoppeld. 

U erkent dat als u inbreuken pleegt op deze kennisgeving, dit aanleiding kan geven tot rechtsvorderingen waarbij PayByPhone de voorwaarden van deze kennisgeving kan afdwingen, inclusief alle rechten die voortvloeien uit federale en provinciale/staatswetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, patenten, handelsgeheim en andere eigendomsrechten. U stemt ermee in dat, als we geen in deze kennisgeving opgenomen wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefenen of afdwingen (of hetwelk ons wordt verleend onder elk toepasselijk recht), dit niet zal worden beschouwd als dat wij formeel afstand doen van de rechten van PayByPhone, waarbij die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor PayByPhone. 

De wetten van de provincie Brits Columbia, Canada zijn, zonder rekening te houden met de strijdigheid van wetten, van toepassing op deze overeenkomst en op elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan tussen u en PayByPhone of onze gelieerde ondernemingen, evenals hun opvolgers en rechtverkrijgenden. U stemt er eveneens mee in te voldoen aan alle lokale wetten, regels en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot die welke gelden voor online gedrag en acceptabele internetinhoud.

Onze website kan verwijzingen en koppelingen naar andere websites op internet bevatten. We onderschrijven of onderhouden deze websites of de informatie die erop wordt verstrekt niet. PayByPhone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor obsceen, onjuist, lasterlijk of ander ongepast of illegaal materiaal dat zich elders op internet bevindt en toegankelijk is via of vanaf onze website, noch geven we enige garantie of goedkeuring met betrekking tot de kwaliteit van producten en diensten die worden aangeboden, gepromoot, opgenomen of geleverd via websites van derden. 

U moet ter plaatse een kopie van deze kennisgeving afdrukken en in uw dossier bewaren. Gelieve echter te noteren dat we te allen tijde het recht hebben deze kennisgeving te wijzigen, aan te passen, te herzien of te vervangen door een dergelijke gewijzigde kennisgeving op de website te plaatsen. Een dergelijke nieuwe versie van deze kennisgeving is van toepassing op uw gebruik van de website. Wij zijn niet verplicht u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen. U bent gebonden aan dergelijke wijzigingen en dient daarom van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om de huidige kennisgeving opnieuw te bekijken. 

Klantendienst CentresCenters

VS en Canada

Algemeen nummer: 604 642 4286
Verkoop: 1 866 783 7787
E-mail: info@paybyphone.com
Suite 403
1168 Hamilton Street
Vancouver, BC
V6B 2S2
Canada

Europa

Algemeen nummer: 0870 112 6412
E-mail: euro@paybyphone.com
Bishops Court
17A The Broadway
Old Hatfield
AL9 5HZ

Australië en Nieuw-Zeeland

Algemeen nummer: +61(0) 3 9592 8906
E-mail: anz@paybyphone.com
69 New Street
Brighton 3186

Australië

PayByPhone is eigendom van Volkswagen Financial Services AG. 
Ingangsdatum: 2021-10-2518-05-25